Bilo koji statistički test u kojem testna statistika odgovara Studentovom t rasporedu, ako je podržana nulta hipoteza.