Greška koja nastaje kada prihvatamo netačnu nultu hipotezu, odnosno odbacimo istinitu alternativnu hipotezu. Verovatnoća da se počini greška tipa II se označava sa β.