Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Hi-kvadrat (Χ2) distribucija

Distribucija verovatnoća slučajne promenljive koja je data funkcijom Parametar oblika ν se naziva broj stepeni slobode distribucije. Distribucija se primenjuje u mnogim oblastima statistike, kao što je na primer test goodnes-of-fit. Aritmetička ...