Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

linija regresije

Linija povučena na dijagramu rasturanja dve varijable, takva da je suma kvadrata odstupanja pojedinačnih tačaka od linije najmanja. Ako je regresija linearna, tada prava ima jednačinu Y = a bX, gde je Y zavisna, a X nezavisna, tj. objašnjavajuć...