Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

regresiona analiza

Statistička tehnika koja služi kao osnova za proučavanje i karakterizaciju sistema putem formulisanja smislenog matematičkog modela povezanosti između nezavisne varijable Y i skupa eksplanatornih varijabli Xi. Konkretna forma modela z...