Hipoteza naspram koje se testira nulta hipoteza. Obeležava se sa Hn.Za razliku od nulte hipoteze, može postojati više alternativnih hipoteza. U njima se tvrdi da razlika između parametara postoji. Mogu biti direktivne i nedirektivne.