Opseg disperzije rezultata. Računa se kao razlika između najvećeg i najmanjeg skora u distribuciji. Osetljiv je na ekstremne vrednosti.