Politika privatnosti

Ovaj dokument se bavi pravima i obavezama sajta e-Statistika u upravljanju informacijama koje su objavljene na sajtu, a vlasništvo su sajta e-Statistika ili trećih lica. Ove informacije će se tretirati isključivo na način kako je to objašnjeno u ovom dokumentu i nikako drugačije.

Vlasništvo nad sadržajem

e-Statistika je vlasnik svih prava nad tekstovima i drugim informacijama koje se objave na sajtu, osim ukoliko nije posebno drugačije definisano, te u slučajevima kada se radi o komentarima i mišljenjima posetilaca koji su objavljeni uz tekst.

Obelodanjivanje podataka

Ukoliko posetilac sajta ostavi svoje podatke u svrhu ostvarivanja kontakta radi usluge koju sajt pruža, ti podaci ni u kojem obliku neće biti javno objavljeni niti deljeni sa trećim licima bez izričite dozvole osobe kojoj pripadaju podaci. Svaka kontakt informacija koju posetilac ostvari će biti korišćena isključivo u skladu sa namenom za koju je posetilac ostavio kontakt.

Cookies

Osim za potrebe mini-ankete na naslovnoj strani sajta, e-Statistika ne koristi cookies, te će shodno tome sve funkcionalnosti sajta nesmetano funkcionisati ukoliko je na web browser-u posetioca zabranjena upotreba cookies-a. U tom slučaju, sajt e-Statistika ne garantuje za ispravnost rada mini-ankete.

Dnevnik rada aplikacije

Svaka aktivnost posetioca sajta beleži se u dnevniku rada aplikacije. Dnevnik rada aplikacije sadrži sve informacije o korisniku koje su dostupne aplikaciji u vreme kada se desila aktivnost. Ovi podaci se koriste u svrhu analize saobraćaja na sajtu i marketinških aktivnosti sajta e-Statistika i u drugu svrhu se neće koristiti, neće biti javno obelodanjeni niti deljeni sa trećim licima.

Sajt e-Statistika zadržava pravo da podatke iz dnevnika rada aplikacije obradi i u sumarnom obliku na neki način javno obelodani ili podeli sa trećim licima. Međutim, u tom slučaju podaci o pojedinačnim posetama sajtu neće biti prepoznatljivi, niti će moći na bilo koji način da se zaključi o njima na osnovu obelodanjenih podataka.

Komentari

Osim ukoliko posetilac sajta eksplicitno nije zabranio objavljivanje komentara, e-Statistika će objaviti svaki komentar koji posetilac ostavi na tekst ili pojam iz rečnika za koji smatra da je u skladu sa uređivačkom politikom sajta, tematikom koja se obrađuje i da doprinosi kvalitetu sajta. Ukoliko posetilac želi naknadno da ukloni komentar i pri tome uspe da dokaže da je on autor komentara ili argumentovano ukaže da komentar ugrožava kvalitet sadržaja na sajtu, e-Statistika će ukloniti komentar.

Mini-anketa

Na početnoj strani sajta e-Statistika se može nalaziti mini-anketa koja služi isključivo za potrebe marketinga sajta e-Statistika i neće se koristiti u druge svrhe. Glasanje je anonimno, a podaci o glasačima neće biti objavljeni niti deljeni sa trećim licima. e-Statistika zadržava pravo da objavi sumarne rezultate anketa, pri čemu pojedinačni glasovi neće biti obelodanjeni niti će na osnovu obelodanjenih informacija biti moguće da se zaključi o pojedinačnom glasanju.

Ostale informacije

Ako prilikom komunikacije sa klijentima sajt e-Statistika dođe u posed informacija koje nisu namenjene sajtu ili o informacijama o trećim licima, klijent će o tome biti obavešten u najkraćem mogućem roku, a informacija će biti vraćena i uklonjena iz elektronskih ili drugih arhiva sajta e-Statistika. e-Statistika se obavezuje da ovakve informacije neće javno obelodanjivati niti deliti sa trećim licima, osim ukoliko se informacije ne odnose na dela sankcionisana pozitivnim zakonskim propisima.

Izmena politike privatnosti

Svaka izmena ove politike privatnosti će biti objavljena na sajtu na mestu predviđenom za politiku privatnosti, a informacija o tome da je promena učinjena će biti objavljena na početnoj strani sajta u razumno dugom vremenu, tako da svaki redovni posetilac sajta može da sazna za izmenu. Svi klijenti čije kontakte poseduju autori sajta će o izmenama biti obavešteni na način na koji je i inače ostvarivan kontakt.