Odnos standardne devijacije i aritmetičke sredine. Koeficijent varijacije se ispoljava u odnosu na veličinu aritmetičke sredine uzorka. Preko koeficijenta varijacije moguće je porediti varijabilitet iz dva različita uzorka.