Statistička obrada podataka

Ako vam je potrebna podrška u statističkoj obradi podataka, kontaktirajte nas. Nudimo sledeće vrste statističke obrade prikupljenih podataka:

 • deskriptivnu statističku analizu,
 • testiranje statističkih hipoteza,
 • regresionu analizu,
 • dinamičku analizu,
 • eksploratornu i konfirmatornu faktorsku analizu,
 • analizu mreže (sociogram) i dr.

Obradu podataka vršimo upotrebom savremenih softverskih paketa za statističku obradu podataka - SPSS, R, Gretl, Gephi i drugi, u zavisnosti od vrste problema.

Rezultate statističke obrade podataka Vam šaljemo elektronskom poštom, u vidu PDF ili Google Docs dokumenta, po dogovoru.

Pored samih rezultata, šaljemo prateću deskriptivnu statistiku, detaljno statističko tumačenje rezultata uz formalne odgovore i objašnjenja postupka obrade. Izveštaji su u skladu sa APA standardima za izveštavanje o rezultatima.

Podaci kao i rezultati obrade su Vaše vlasništvo i prema njima ćemo se ponašati u skladu sa našom politikom privatnosti.

Kontaktirajte nas putem sajta e-Statistika, ako ste se opredelili za saradnju ili su Vam potrebne dodatne informacije.

Konsultacije

Ako vam je potrebna podrška u nekoj fazi Vašeg istraživanja, kontaktirajte nas. Naše konsultantske usluge mogu obuhvatiti:

 • metodološku postavku istraživanja (definisanje problema, cilja istraživanja, postavljanje hipoteza, određivanje uzorka),
 • sugestije u izradi instrumenta za prikupljanje podataka (upitnika, ček lista, testova i dr.) ,
 • uputstvo za sprovođenje prikupljanja podataka,
 • pripremu unosa podataka (formiranje matrice podataka, kodiranje),
 • izbor statističke tehnike za obradu podataka,
 • tumačenje rezultata obrade podataka,
 • izbor i ocenu softvera za statističku obradu podataka,

Po vašem izboru, podržavamo Vas tokom celokupnog istraživanja, ili samo u njegovim pojedinim fazama.

Ako ste zainteresovani za naše usluge, pošaljite nam kratak opis problema i vašu e-mail adresu na koju naš konsultant može da Vam se javi radi dalje saradnje.

Obuka

Učenicima i studentima na društvenim smerovima koji polažu ispit iz statistike pružamo podršku pri savladavanju gradiva.

Obuka podrazumeva pripremanje celokupnog gradiva za ispit ili samo pojedinih nastavnih jedinica, po Vašem izboru, do nivoa znanja koji želite da postignete.

Sadržaj obuke može biti:

 • teorija statistike,
 • primeri i zadaci za vežbu,
 • upotreba statističkog softvera
 • tumačenje outputa statističkog softvera i dr.

Obuku održavamo preko Skype-a.

Uz svaku usmeno obrađenu jedinicu, student dobija i kratak podsetnik na lekciju, koji je urađen kao Google Slides prezentacija, koja je u isto vreme i nastavno sredstvo za vreme samog časa.

Kontaktirajte nas na vreme, kako bismo stigli da napravimo optimalan plan obuke!