Misija

Misija sajta e-Statistika je da njegovim posetiocima pruži relevantne informacije o načinima na koji se statistika može upotrebiti u istraživanjima u društvenim naukama. Korisnicima naših usluga nudimo pomoć pri statističkoj obradi podataka koje su prikupili za potrebe svog istraživačkog rada, kao i sve vrste konsultacija i obuke u vezi sa teorijom i praksom upotrebe statistike u društvenim naukama.

Cilj nam je da obuhvatimo relevantne statističke tehnike i prezentujemo ih na način koji je razumljiv studentima, poslediplomcima i istraživačima raznih struka kojima u osnovni obrazovanja nije matematika.

Želja nam je da omogućimo svima koji su zainteresovani da razumeju statistiku i koriste je na pravi način.

Osnovni naglasak na sajtu je na statističkom zaključivanju, jer nam iskustvo govori da se ova grana statistike najviše primenjuje u društvenim naukama, pri čemu ne zanemarujemo ni deskriptivnu statistiku, regresionu i dinamičku analizu i druge relevantne metode i tehnike.

Da bi uspešno odgovorili zahtevima naših klijenata, konstantno se usavršavamo, kako sticanjem novih teoretskih znanja, tako i kroz praćenje i razvoj savremenih alata za obradu podataka. Potrebe korisnika naših usluga će uticati na sadržaj i pravce razvoja sajta e-Statistika.