Procedura ažuriranja verovatnoće nekog događaja na osnovu novih saznanja (kada se prikupe novi dokazi). U najprostijoj formi može se napisati u vidu uslovnih verovatnoća putem formuleBajesova formula Teorema daje verovatnoće Bj, kada je poznata verovatnoća A. Veličina Pr(Bj) se naziva a-priori verovatnoća, a Pr(Bj|А) a-posteriori verovatnoća. Odnos između apriori i aposteriori verovatnoća dat je formulomApriori i aposteriori verovatnoća u Bajesovoj formuli