Greška koja nastaje kada se odbacuje istinita nulta hipoteza. Verovatnoća da se počini greška tipa I je jednaka nivou značajnosti koji se koristi u istraživanju.