Greška koja nastaje kada prihvatamo netačnu nultu hipotezu, odnosno odbacimo istinitu alternativnu hipotezu. Verovatnoća da se počini greška tipa II se oznaćava se sa β.