Distribucija verovatnoća slučajne promenljive koja je data funkcijom Hi-kvadrat distribucijaParametar oblika ν se naziva broj stepeni slobode distribucije. Distribucija se primenjuje u mnogim oblastima statistike, kao što je na primer test goodnes-of-fit. Aritmetička sredina je ν, a varijansa 2ν.