Distribucija verovatnoća ili distribucija frekvencija koja ima više modova. Multimodalnost se obično smatra za indikaciju da je distribucija nastala na osnovu mešanja distribucija relativno različitih grupa opservacija.