Generalizacija binomne distribucije na situacije u kojima se pri svakom od n pokušaja može desiti r ishoda, pri čemu je r>2.