Fiksna verovatnoća da će se greškom odbaciti nulta hipoteza H0 koja je, u stvari, tačna. Označava se grčkim slovom α. U društvenim naukama se obično za nivo značajnosti uzima α= 0.05, tj. 5%.