Hipoteza koja se testira naspram alternativne hipoteze. Obično se foruliše tako da "nema razlike" ili "nema povezanosti" između dva skupa podataka. Obeležava se sa H0.