Merenje koje omogućava da se subjekti iz uzorka rangiraju po nekoj osobini, a razlike na različitim tačkama skale nisu nužno jednake.