Najčešća mera disperzije skupa opservacija koja se računa kao kvadratni koren iz varijanse. Koristi se na podacima sa intervalnog ili racio nivoa merenja. Statistik se obeležava sa s, a parametar sa σ.