Metod odlučivanja upotrebom podataka iz kontrolisanog eksperimenta ili posmatranja. Svrha testiranja hipoteze je da se potvrdi ili opovrgne hipoteza o posmatranoj pojavi, a na osnovu podataka koji su sakupljeni na uzorku.
Metod su razvili Jerzey Neyman, Egon Pearson, i Sir Ronald Fisher početkom 20. veka.