Stepen u kojem podaci u skupu podataka ili distribuciji odstupaju od prosečne vrednosti. Kao mere varijabiliteta često se koriste: rang, interval, varijansa i standardna devijacija.