Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
varijabilitet

Stepen u kojem podaci u skupu podataka ili distribuciji odstupaju od prosečne vrednosti. Kao mere varijabiliteta često se koriste: rang, interval, varijansa i standardna devijacija.


varijabla

Svojstvo koje je različito od subjekta do subjekta ili je različito tokom vremena.


varijacija

Varijacija k-te klase skupa X je bilo koja uređena k-torka različitih elemenata iz tog skupa. Varijacije mogu biti sa ponavljanjem ili bez ponavljanja.


varijansa

Jedna od nekoliko mera disperzije podataka. Definiše se kao srednja vrednost kvadrata odstupanja pojedinačnih vrednosti od aritmetičke sredine. Ona je parametar i može se odnositi ili na stvarne podatke o nekoj populaciji, ili na teoretske distri...


verovatnoća

Vrednost koja se dodeljuje događaju A, a označava se sa P(A) koja može uzeti vrednost između 0 i 1. To je kvantitativni izraz šanse da će se događaj desiti. Što je veća vrednost P(A), veća je verovatnoća da će se događaj desiti. Pod vero...