Varijacija k-te klase skupa X je bilo koja uređena k-torka različitih elemenata iz tog skupa. Varijacije mogu biti sa ponavljanjem ili bez ponavljanja.