Vrednost koja se dodeljuje događaju A, a označava se sa P(A) koja može uzeti vrednost između 0 i 1. To je kvantitativni izraz šanse da će se događaj desiti. Što je veća vrednost P(A), veća je verovatnoća da će se događaj desiti.
Pod verovatnoćom se smatra i grana matematike koja se bavi izučavanjem slučajnih procesa.