Varijansa i standardna devijacija su u direktnoj funkciji veličine rezultata u uzorku, a koeficijent varijacije se ispoljava u odnosu na veličinu aritmetičke sredine uzorka.

Preko koeficijenta varijacije je moguće porediti varijabilitet iz dva različita uzorka, u kojima su korišćene različite jedinice mere ili imaju različite aritmetičke sredine.

Koeficijent varijacije je odnos standardne devijacije i aritmetičke sredine. Ukoliko su parametri populacije poznati, s se može zameniti sa σ, a X barsa μ.

Formula za izračunavanje koeficijenta varijacije je

Formula za izračunavanje koeficijenta varijacije

Iz formule se vidi da je varijabilitet određene varijable veći što je veća vrednost standardne devijacije.

Kao standardna devijacija i varijansa, ni koeficijent varijacije nema jedinicu mere varijable.

Ponekad se vrednost koeficijenta varijacije pomnoži sa 100, da bi se varijabilitet izrazio u procentima.

Primer: Koeficijent varijacije visine devojčica u 52 odeljenju

Na primeru visine devojčica (u cm) u 52 odeljenju osnovne škole "X" koji smo koristili za primer izračunavanja aritmetičke sredine, medijane, moda, ranga, varijanse i standardne devijacije, dobili smo sledeće podatke: 140, 141, 138, 140, 122, 160, 154, 132, 148, 135, 140. Izračunali smo da je vrednost aritmetičke sredine 140.91cm, a standardne devijacije 10,34. CVA= 10,34/140.91=0,07.

Pretpostavimo da smo u istom odeljenju izmerili visinu dečaka i dobili =152,36cm, sa standardnom devijacijom s=7,25. Koeficijent varijacije bi bio CVB=7,25/152,36=0,05.

Poredeći koeficijente varijacije možemo uočiti da je varijabilnost u visini veća kod devojčica za 1,4 puta (CVA/ CVB=0,07/0,05=1,4). Izraženo u procentima, varijabilnost visine devojčica je 140% (1,4*100%=140%) veća nego varijabilnost visine dečaka.

Može se reći da je varijabilnost visine devojčica skoro 1,5 puta veća od varijabilnosti visine dečaka.