Elektronske tabele su kompjuterski programi čija je osnovna namena da skladištee i obrađuju podatake u obliku matrice koja ima pravougani oblik. Glavna upotreba elektronskih tabela je za razne priručne evidencije i male obrade podataka tipa “šta-ako" analiza ili analiza scenarija. Veoma često se koriste kao pomoćno sredstvo u računovodstvu jer su organizovane na sličan način kao tradicionalna računovodstvena dokumentacija, a omogućavaju brzo i jednostavno dobijanje uvida u stanje poslovnih knjiga i raznih pomoćnih evidencija.

Striktno govoreći, elektronske tabele nisu statistički paketi, iako se često koriste u te svrhe. Podaci se smeštaju u vidu tabela koje su uvezane u elektronske sveske. Tabela je pravougaoni skup podataka nad kojom je moguće sprovoditi predefinisane akcije. Savremene elektronske tabele poseduju i makro jezike kojima je moguće praviti male programe. Postoje čitave aplikacije napisane u ovim skript-jezicima koje izgledaju i funkcionišu kao samostalni programi, a koriste elektronsku tabelu kao medijum za čuvanje i manipulaciju podacima i rešenje tehničkih problema oko pravljenja samostalne aplikacije.

Najpoznatija elektronska tabela je Microsoft Excel, a postoje i njegove open-source imitacije.

Microsoft Excel

Uključen je u Microsoft Office koji košta nekoliko stotina dolara. Postoje i jeftinije verzije za studente i unverzitete, koje koštaju oko $100. Za velike organizacije postoji popust na količinu. Postoji i Starter verzija za PC.

U prilog upotrebi Microsoft Excela u statistici ide njegova sveprisutnost na svakom računaru zajedno sa Windows operativnim sistemom, njegov ugodan korisnički interfejs i odličan kvalitet za osnovnu deskriptivnu statistiku i grafikone. Međutim, relativno je skup u odnosu na druga rešenja i nije dovoljan za bilo šta drugo osim osnovne statističke analize.

Za ozbiljniju statističku analizu koriste se dodaci koji su isprogramirani za određene namene. Postoji mnogo parcijalnih dodataka koji odrađuju pojedinačne statističke tehnike, kao i sveobuhvatniji dodaci u kojima je implementiran čitav skup statističkih tehnika i metoda, nalik profesionalnim statističkim paketima.

XLSTAT je najpoznatiji dodatak za Microsoft Excel pomoću kojeg je moguće izvršiti mnogobrojne statističke analize. Cena licence za studente je $50, za akademske istraživače $165, a za ostale $275, što ga čini atraktivnim u odnosu na mnoge druge statističke programe, uključujući SPSS, SAS i slične licencne pakete.

U osnovnoj varijanti, XLStat nudi:

 • pripremu podataka - rangiranje, kodiranje, transformaciju varijabli, kreiranje tabela kontingencije i dr.
 • deskriptivnu statistiku - korelacija, kvantili, box-plot i dijagrami rasturanja, testovi normalnosti, pivot tabele i dr.
 • analizu podataka - PCA, faktorska analiza, klasterska analiza i dr.
 • vizuelizaciju podataka putem raznih vrsta dijagrama
 • modelovanje podataka - ANOVA, MANOVA, diskriminaciona analiza, ANCOVA, regresija (linearna, logistička binarna, ordinalna, multinomna, nelinearna i dr.)
 • korelacionu analizu
 • parametrijske i neparametrijske testove
 • mašinsko učenje i dr.

XLSTAT omogućava izvoz dijagrama u razne grafičke formate, upravljanje podacima i menijima.

Osim toga postoje i razne specijalizovane varijante koje pored osnovnih nude i analize specifične za izabranu oblast:

 • marketing - senzorna analiza, conjoint analiza, Monte Carlo simulacije, modelovanje putanje
 • predviđanje - analiza vremenskih serija, Monte Carlo simulacije
 • biomedicina - analiza snage, analiza preživljavanja, validacija metoda, OMICS analiza podataka, analiza efekta doze
 • ekologija - analiza preživljavanja, OMICS analiza podataka, analiza više blokova (multiblock data analysis), analiza efekta doze
 • psihologija - analiza više blokova (multiblock data analysis), modelovanje putanje
 • upravljanje kvalitetom - statistička kontrola procesa, analiza snage, Monte Carlo simulacije, dizajn eksperimenta.

OpenOffice Calc i LibreOffice Calc

OpenOffice Calc i LibreOffice Calc su besplatni paketi programa koji su razvile organizacije OpenOffice.org i The Document Foundation koja je nastala iz nje.

Veoma su slični Excelu, pa su i mogućnosti za njihovu primenu slične: poseduju kvalitetan korisnički interfejs, veoma su dobri za deskriptivnu statistiku i grafikone, mogu da pročitaju razne formate datoteka, uključujući i Microsoft Excel datoteke, ali su nedovoljni za bilo šta drugo osim za osnovnu statističku analizu.

Ne postoji ekstenzija koja se može porediti sa XLSTAT dodatkom za Excel, što dodatno umanjuje njihovu mogućnost upotrebe u statsitici, čak i u odnosu na Microsoft Excel. Osim toga, neke opcije programa po kvalitetu zaostaju za sličnim opcijama koje nudi Microsoft Excel, čak i kada je reč o osnovnoj verziji programa.