Mera lokacije centralne vrednosti kontinualne varijable. Računa se na osnovu formule Formula za aritmetičku sredinu Najkorisnija je kada podaci imaju simetričnu distribuciju i nema ekstremnih vrednosti. Pod pojmom aritmetička sredina često se smatra aritmetička sredina uzorka. Računa se na intervalnim i racio podacima.