Osobina distribucije varijable koja se obično meri statisticima poput aritmetičke sredine, medijane ili moda.