Podskup prostorka uzorka koji ima samo jedan element.