Statističko pravilo koje govori da za normalnu distribuciju važi da se skoro svi podaci nalaze unutar tri standardne devijacije od aritmetičke sredine. Pri tome, oko 68% podataka se nalazi unutar jedne standardne devijacije od aritmetičke sredine, 95% podataka je od aritmetičke sredine udaljeno dve, a 99.7% podataka tri standardne devijacije. Naziva se još i pravilo tri sigme ili 68-95-99.7 pravilo.