Matematička operacija takva da je faktorijel nekog celog ne-negativnog broja n, u oznaci n! jednak proizvodu broja n i svih pozitivnih celih brojeva koji su manji od n. Po definiciji, 0! = 1.