Distribucija verovatnoća povezana sa uzorkovanjem bez zamene iz populacije koja ima konačnu veličinu. Ako se populacija sastoji od r elemenata jedne vrste i N - r elemenata druge vrste, tada su verovatnoća P(x), aritmetička sredina i varijansa data formulom Hipergeometrijska distribucija Varijansa se iskazuje formulomVarijansa hipergeometrijske distribucijeKada je veličina populacije velika, a veličina uzorka u odnosu na veličinu populacije mala, tada se može aproksimirati binomnom distribucijom.