Mera varijacije koja predstavlja razliku između skora koji pada na 3. kvartil i skora koji pada na 1. kvartil. Interkvartilni rang obuhvata središnjih 50% rezultata distribucije. Navodi se uz medijanu.