Grana matematika koja izučava konačne, tj. prebrojive diskretne strukture.