Vrednost sa kojom se poredi rezultat testa da bi se donela odluka da li nulta hipoteza treba da se odbaci. Vezana je za izabrani nivo značajnosti.