Linija povučena na dijagramu rasturanja dve varijable, takva da je suma kvadrata odstupanja pojedinačnih tačaka od linije najmanja. Ako je regresija linearna, tada prava ima jednačinu Y = a bX, gde je Y zavisna, a X nezavisna, tj. objašnjavajuća varijabla.