U verovatnoći, formula prema kojoj se računa unija međusobno isključivih događaja:

P(A U B) = P(A) P(B)

Ova formula se može primeniti samo na međusobno isključive događaje, dok se za događaje koji nisu međusobno isključivi prilikom računanja unije mora oduzeti presek ishoda dva događaja, kako se ishodi ne bi brojali dva puta, tj.

P(A U B) = P(A) P(B) - P(A ∩ B)