Najčešće se koristi kao sinonim za aritmetičku sredinu.