Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
faktorijel

Matematička operacija takva da je faktorijel nekog celog ne-negativnog broja n, u oznaci n! jednak proizvodu broja n i svih pozitivnih celih brojeva koji su manji od n. Po definiciji, 0! = 1.


frekvencija

Ukupan broj pojavljivanja neke kategorije ili opažene vrednosti. Obično se obeležava malim latiničnim slovom f.


Funkcija koja opisuje verovatnoću da kontinuelna slučajna promenljiva ima određenu vrednost. Verovatnoća da se slučajna promenljiva nađe u određenom regionu izračunava se kao određeni integral funkcije gustine verovatnoća. Funkcija gustine ...


funkcija koja daje zbir svih verovatnoća događaja u određenom intervalu vrednosti slučajne promenljive.


funkcija koja opisuje normalnu distribuciju sa parametrima μ = 0 i σ= 1.


Sinonim za funkciju gustine verovatnoće.