Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Vidi mod.


Slučajni događaj čija je verovatnoća dešavanja 0.


Dva ili više događaja koji su u takvom odnosu da činjenica da se desio jedan događaj ne utiče na verovatnoću dešavanja ostalih događaja. Na primer, prilikom bacanja kockice, ako se u prvom bacanju dobije broj 6, to ni na koji način ne utiče...


Fiksna verovatnoća da će se greškom odbaciti nulta hipoteza H0 koja je, u stvari, tačna. Označava se grčkim slovom α. U društvenim naukama se obično za nivo značajnosti uzima α= 0.05, tj. 5%.


Sinonim za neuređenu kategoričku varijablu.


Normalna distribucija koja aproksimira druge distribucije. Na primer, normalna aproksimacija binomne distribucije je normalna distribucija sa aritmetičkom sredinom np i varijansom np(1-p) koja deluje kao aproksimacija binomne distribucije, kako se b...


Distribucija verovatnoće slučajne promenljive X koja je data formulom Distribucija ima oblik zvona. Jedan je od najznačajnijih koncepata u statistici.


Hipoteza koja se testira naspram alternativne hipoteze. Obično se foruliše tako da "nema razlike" ili "nema povezanosti" između dva skupa podataka. Obeležava se sa H0.


Varijabla koja sadrži podatke koji nastaju kao rezultat merenja ili prebrojavanja ispitanika. Matematičke operacije nad njima imaju smisla.