Rečnik


A
B
C
Č
Ć
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
LJ
M
N
NJ
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž

Kontinuinalna varijabla koja ima realnu, a ne proizvoljnu 0.


rang

Opseg disperzije rezultata. Računa se kao razlika između najvećeg i najmanjeg skora u distribuciji. Osetljiv je na ekstremne vrednosti.


Statistička tehnika koja služi kao osnova za proučavanje i karakterizaciju sistema putem formulisanja smislenog matematičkog modela povezanosti između nezavisne varijable Y i skupa eksplanatornih varijabli Xi. Konkretna forma modela z...


rezidual

Razlika između opažene vrednosti zavisne promenljive (yi) i vrednosti promenljive koju predviđa model. Ispitivanje skupa reziduala omogućavaju proveru pretpostavki o stepenu u kojem model odgovara podacima.