Statistička tehnika koja služi kao osnova za proučavanje i karakterizaciju sistema putem formulisanja smislenog matematičkog modela povezanosti između nezavisne varijable Y i skupa eksplanatornih varijabli Xi. Konkretna forma modela zavisi od prethodnog znanja o sistemu. Generalna forma modela glasi Opšta forma regresionog modela Funkcija f predstavlja stvarni, ali nepoznati odnos između zavisne i nezavisnih varijabli. Slučajna greška epsilon označava uticaj svih ostalih nezavisnih varijabli koje nisu obuhvaćene modelom na zavisnu promenljivu. Cilj regresione analize je formulacija funkcije koja predstavlja razumnu aproksimaciju funkcije f.