Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

srednja greška kvadrata odstupanja

Mera razlike između vrednosti koje su predviđene putem modela i stvarno opaženih vrednosti. Pojedinačna odstupanja se nazivaju reziduali, a srednja greška kvadrata odstupanja služi da ih sumira u jednu meru predviđalačke snage.