Način da se iz velike grupe stvari izabere manja grupa, pri čemu se vodi računa o redosledu elemenata. Broj permutacija nekog broja objekata n jednak je n!.