Statistička obrada podataka

Ako vam je potrebna podrška u statističkoj obradi podataka, kontaktirajte nas. Nudimo sledeće vrste statističke obrade prikupljenih podataka:

  • deskriptivnu statističku analizu,
  • testiranje statističkih hipoteza,
  • regresionu analizu,
  • dinamičku analizu,
  • eksploratornu i konfirmatornu faktorsku analizu,
  • analizu mreže (sociogram) i dr.

Obradu podataka vršimo upotrebom savremenih softverskih paketa za statističku obradu podataka - SPSS, R, Gretl, Gephi i drugi, u zavisnosti od vrste problema.

Rezultate statističke obrade podataka Vam šaljemo elektronskom poštom, u vidu PDF ili Google Docs dokumenta, po dogovoru.

Pored samih rezultata, šaljemo prateću deskriptivnu statistiku, detaljno statističko tumačenje rezultata uz formalne odgovore i objašnjenja postupka obrade. Izveštaji su u skladu sa APA standardima za izveštavanje o rezultatima.

Podaci kao i rezultati obrade su Vaše vlasništvo i prema njima ćemo se ponašati u skladu sa našom politikom privatnosti.

Kontaktirajte nas putem sajta e-Statistika, ako ste se opredelili za saradnju ili su Vam potrebne dodatne informacije.