Distribucija verovatnoća binarne slučajne promenljive X, gde je P(X=1)=p, a P(X=0)=1-p. Distribucija je dobila ime po švajcarskom matematičaru i fizičaru Jacques Bernoulli (1654-1705).
Varijansa distribucije se izračunava po formuli Var(x)=p(1-p).
Distribucija je asimetrična u levo (negativno asimetrična) ako je p>0.5, a asimetrična u desno (pozitivno asimetrična) ako je p<0.5.