Distribucija broja "uspeha" u seriji od n nezavisnih Bernulijevih eksperimenata, gde je verovatnoća "uspeha" p, a verovatnoća "neuspeha" q=1-p. Funkcija gustine distribucije jeFunkcija gustine binomne distribucije