Teorema koja tvrdi da, ako slučajna promenljiva Y ima aritmetičku sredinu populacije μ i varijansu populacije σ2, tada aritmetička sredina uzorka, izračunata na osnovu n obzervacija, ima približno normalnu distribuciju, sa aritmetičkom sredinom populacije μ i varijansom σ2/n, za svako dovoljno veliko n. Centralna granična teorema ima značajno mesto u statističkoj teoriji.